O MNE

VZDELANIE A PRAX

Mgr. Alžbeta Lazíková
klinický psychológ

Vzdelanie:

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa-jednoodborové štúdium psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

- Atestácia v odbore klinická psychológia na Ústave psychológie, LF SZU, Bratislava

- Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v odbore: klinická psychológia

- Frekventantka psychoterapeutického výcviku v Kognitívno-behaviorálnej terapii, Liptovský Mikuláš

- Certifikovaný terapeut v metóde Diagnostika a terapia v metóde Dr. Sindelar

- Certifikovaný terapeut v metóde Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina, ICELP Izrael

Pracovné skúsenosti:

- Reedukačný domov pre mládež, Hlohovec

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hlohovec

- Centrum detskej reči, Trnava

- Ambulancia klinickej psychológie, Trnava

- Al Mente, s.r.o - súkromná ambulancia klinickej psychológie, Trnava

Absolvované kurzy:

- Kurz v Rorschachovej metóde, Pezinok

- Základné kurzy v metóde ABA, Bratislava

- Kurz krízovej intervencie, Trnava

- Diagnostický kurz v metóde ADOS 2 (Diagnostika autistického spektra), Bratislava

- Odborný seminár v metóde Tzuriela - rozvoj kognitívnych schopností, Praha

- Kurz Scénotest v diagnostike, terapii a poradenstve, Trnava

- Kurz Handtest, Bratislava

- Kurz Luscherov test farieb, Bratislava

- Kurz Kresby ľudskej postavy, Bratislava

- Kurz Baumtest, Bratislava

- Kurz v programe Srdce na dlani, Liptovský Mikuláš

- Kurz v metóde Vývojová škála Bayleyovej, Praha

- Kurz Heidelberský test rečového vývinu, Bratislava

- Kurz v používaní diagnostickej metódy WJ-Woodcock Johnson inteligenčný test, Poprad

- Kurz: práca s terapeutickými kartami, Nitra

Publikačná činnosť

- Vedecká monografia: Duchovičová, J. - Lazíková, A. 2008. Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole: stimulačno - obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Bratislava: Iris, 249 s. ISBN 978-80-89256-28-0.

- Vedecká štúdia: Žovinec, E. - Lazíková, A. 2008. Preventívny program "Cez rozprávku do školy", v kontexte uplatňovania RTI modelu prevencie porúch učenia v slovenských podmienkach. Prešov, s. 4. ISBN 978-80-8068-801-1.