SLUŽBY

Psychodiagnostika

  • Psychologická diagnostika inteligencie, špeciálnych schopností a jednotlivých psychických funkcií, osobnosti

  • Diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch psychického vývinu (poruchy autistického spektra, narušená komunikačná schopnosť)
  • Posúdenie pripravenosti na vstup do školskej dochádzky

Terapia a poradenstvo

  • Tréning čiastkových psychických funkcií programom Dr. Sindelar

  • Tréning kognitívnych funkcií metódou Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina

  • Stimulácia a nácvik funkcií prostredníctvom štruktúrovaného učenia (poruchy autistického spektra, narušená komunikačná schopnosť)

  • Nácvik pozornosti

  • Depresie, fóbie, panické stavy, ťažkosti vyvolané nadmerným stresom prostredníctvom kognitívno-behaviorálnej terapie
  • Nácvik sociálnych spôsobilosti, asertivity, komunikačných schopností